Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Veiling Villa gelegen aan de Vijverbos 14 te Almere

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Vijverbos 14 te Almere.

Het registergoed dat bestaat uit een perceel grond, gelegen aan de Vijverbos te Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie D nummer 246, ter grootte van eenentwintig are en negenenvijftig centiare (21 a 59 ca), alsmede alle met dat perceel verbonden gebouwen, werken en beplantingen (het woonhuis met verder toebehoren), plaatselijk bekend 1358 EH Almere, Vijverbos 14.

Belangrijke informatie
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de Verkoper of de notaris.

Om een goed beeld van (de staat van) het registergoed te krijgen wordt u geadviseerd om het registergoed te bezichtigen, indien dit mogelijk is.
Wanneer (georganiseerde) bezichtiging mogelijk is, zullen de bezichtigingstijdstippen op de veilingsite worden gepubliceerd.

De koper aanvaardt niet alleen de in de bijzondere voorwaarden vermelde aan het verkochte verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, maar ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan.

Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar de hiervoor bedoelde lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het verkochte weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.

Let op! Het is mogelijk dat gedurende het veilingtraject nadere informatie beschikbaar komt. Houdt u de veilingsite in de gaten voor mogelijke wijziging of aanvulling van de beschikbare informatie.

Eveneens wordt verwezen naar de website van de gemeente (o.a. met betrekking tot de gemeentelijke regelgeving aangaande bestemming en huisvesting en een eventuele opkoopbescherming die van toepassing zou kunnen zijn). Mocht u de door u gezochte informatie niet kunnen vinden, neemt u dan contact met de gemeente op.

Het registergoed heeft mogelijk enig onderhoud nodig. Verkoper (executant) geeft geen enkele garantie met betrekking tot de feitelijke en/of juridische staat van het registergoed.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft de bouwkundige, milieukundige, technische en/of feitelijke staat van het registergoed.

De bevoegdheid om het registergoed na de veiling te ontruimen wordt overgelaten aan de koper, één en ander conform de veilingvoorwaarden.

Voor een omschrijving van het te veilen registergoed, wordt verwezen naar de bijlage.

Verkoper is niet bekend met verhuur of gebruik door derden. Aangezien verkoper niet met (voldoende) zekerheid heeft kunnen vaststellen dat er geen personen krachtens huurovereenkomst van het registergoed gebruik maken, heeft verkoper het verlof aangevraagd, als bedoeld in artikel 3:264 BW, voor het inroepen van het huurbeding. De voorzieningenrechter heeft het verlof verleend en een termijn van 14 dagen bepaald. De geanonimiseerde beschikking is in de dataroom in te zien.

Bekijk hier de veiling: https://bit.ly/3P2Ltnz

Locatie veiling:
Almere (Flevoland)
Veilingcategorie:
Start online veiling:
dinsdag 20 juni 10:30
Sluiting veiling vanaf:
dinsdag 20 juni 10:40
Status:
Veiling is gesloten
Veilinghuis:
Troostwijk Auctions - Veilingen
Troostwijk biedt u een breed dienstenpakket aan. Wij ondersteunen u door ons eigen Europese kantorennetwerk met specialisten en experts met kennis en ervaring in uw branche.
Online veiling categorieën
Let op: FaillissementsDossier.nl publiceert veilingen van diverse veilinghuizen. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven tonen wij niet alleen faillissement gerelateerde veilingen, maar ook de gewone veilingen voortkomend uit bijvoorbeeld bedrijfsbeëndiging, overtollige voorraden en anderszins. De veiling op deze pagina hoeft dus geen faillissementsveiling te betreffen.

Volg het laatste nieuws en insolventies via Twitter
Volg het laatste nieuws en insolventies via Facebook
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland