Actuele informatie over faillissementen en surseances

 

Wat is schuldsanering?

Men kan een beroep doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) wanneer de schuldenlast van een prive persoon te hoog wordt om nog te kunnen voldoen aan de betalingsverplichtingen.

De WSNP, doorgaans de Kredietbank, helpt deze mensen door tot een betalingsplan te komen om binnen een bepaalde periode alles weer op orde te krijgen. Wanneer dit niet lukt, dan kan via de rechter een aanvraag worden gedaan voor Schuldsanering.

Hoe begint een schuldsanering?

Iemand die in financiële problemen verkeert moet eerst langs de gemeentelijke Sociale Dienst of de Kredietbank. Daar wordt een inventarisatie van de schulden gemaakt. Door middel van een minnelijke schikking zal worden getracht (een deel van) de schulden zonder tussenkomst van de rechtbank af te lossen.

Echter, wanneer niet alle schuldeisers akkoord gaan met een dergelijke schikking, dan wordt een verzoek ingediend bij de rechtbank voor een toelating in de schuldsanering. Hiervoor dient een schuldsaneringsverklaring en een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank.

De rechtbank beoordeelt het verzoek aan de hand van de criteria van artikel 288 van de Faillissementswet. Het verzoek tot schuldsanering kan worden afgewezen. De rechter kan namelijk bepalen dat iemand toch in staat is zijn schulden zelf af te lossen. Een andere reden om een verzoek af te wijzen, is als de rechter het vermoeden heeft dat iemand niet in staat zal zijn zich niet aan de afspraken te houden die voorkomen uit de schuldsanering. Ook gevallen waarin iemand in de afgelopen 10 jaar een faillissement heeft gehad of al eerder in een schuldsanerings traject heeft gezeten, kan reden zijn om een schuldsaneringsverzoek af te wijzen. Hierop kan onder bepaalde omstandigheden een uitzondering worden gemaakt wanneer de schuldsaneringsregeling destijds is beëindigd om redenen die niet aan de saniet zijn toe te rekenen.

Wat als het schuldsanerings verzoek is toegewezen?

Wanneer iemand door de rechter wordt toegelaten in de WSNP zal er een bewindvoerder worden aangesteld. Dan begint een traject van 3 tot maximaal 5 jaar.

Alle schulden die bij aanvang van het Schuldsaneringstraject bestaan vallen onder de Wsnp. De meeste schulden zijn bekend bij de saniet, maar vaak niet allemaal. Daarom wordt een publicatie opgenomen in de Staatscourant zodat eventuele andere schuldeisers zelf kunnen controleren of één van hun debiteuren is toegelaten tot de Wsnp.

De saniet zal zich aan een aantal verplichtingen en regels moeten houden. Zo is de saniet verplicht om alle informatie te melden aan de bewindvoerder die van toepassing kan zijn op de WSNP, zoals een verandering van het inkomen of een verhuizing. Alle informatie waar door de bewindvoerder om wordt gevraagd dient direct te worden overgedragen. Wanneer de saniet andere financiële overeenkomsten aangaat wordt hij uit de WSNP gezet door de rechter. De saniet heeft dan zonder schone lei de WSNP verlaten.

Wat zijn de beperkingen tijdens het schuldsanerings traject?

De rechter stelt een vrij te laten bedrag vast. De hoogte van dit bedrag hangt af van bijvoorbeeld de gezinssituatie en van een aantal vaste lasten. Het vrij te laten bedrag ligt meestal iets hoger dan de beslagvrije voet. Het inkomen boven het vrij te laten bedrag moet iedere maand op de boedelrekening worden gestort. Een erfenis maar ook een belastingteruggave komt in zijn geheel ten goede aan een zogenaamde boedelrekening In de eerste 13 maanden wordt alle aan de saniet of andere inwonenden geadresseerde post naar de bewindvoerder doorgestuurd, die de post zal openen en lezen. Ook het verzenden van post verloopt via de bewindvoerder. Past nadat de bewindvoerder de uitgaande post heeft goedkeurd mag het worden verzonden.

Tijdens de Schuldsanering mag een saniet geen opleidingen meer volgen en dient de saniet alle moeite te doen om meer inkomsten te genereren.

Ook kan de bewindvoerder een huisbezoek afleggen wanneer het hem schikt.

Indien de saniet geen werk heeft, dan is er sprake van een sollicitatieplicht en moet het bewijs hiervan ook kunnen worden overlegd aan de bewindvoerder, middels de verzonden sollicatiebrieven etc. Alleen indien wordt aangetoond dat de schuldenaar arbeidsongeschikt is, vervalt deze sollicitatieplicht.

Wat gebeurt er met bezittingen en giften?

Het is de bewindvoerder toegestaan alle zogenoemde bovenmatige inboedel te verkopen. Denk daarbij aan waardevolle of luxe goederen zoals een auto, caravan of een scooter. Dit gebeurt alleen als er, na aftrek van de kosten van de verkoop, geld overblijft voor de crediteuren. Als blijkt dat de maandelijkse lasten van bijvoorbeeld het hebben van een auto niet passen in het budget, dan kan alsnog beslist worden dat de auto verkocht moet worden, ongeacht de opbrengst. Echter wanneer de saniet voor zijn woon-/werkverkeer afhankelijk is van een eigen vervoermiddel dan mag doorgaans de auto of scooter worden behouden. Dit is dan wel een beslissing van de rechter die tevens de voorwaarden hiervoor bepaalt. Het is gedurende het verloop van de Schuldsanering niet toegestaan de schulden verder te laten oplopen. Met toestemming van de bewindvoerder is het wel mogelijk dat oude schulden met voorrang betaald worden.

Zaken als electra, water en gas dienem altijd op tijd betaald worden. Dit wordt ook wel door de bewindvoerder geregeld om er zeker van te zijn dat deze correct en op tijd betaald worden

Wat gebeurt er na afloop van de Schuldsanering?

Aan het eind van de schuldsanering wordt dit geregistreerd bij het Centraal Insolventie Register (CIR) en wordt er een publicatie in de Staatscourant opgenomen.

Nog tot 5 jaar na het einde van de schuldsanering zal bij een BKR toetsing de schuldsanering gemeld worden. Hierdoor zal het doorgaans niet mogelijk zijn om in de eerste 5 jaar een nieuw lening of hypotheek aan te gaan.


Follow the latest news and insolvencies via Twitter
Follow the latest news and insolvencies via Facebook
Free news, auctions and bankruptcies on your website
  • Binq Media B.V., Media Park, Locatie Heideheuvel H1, Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, The Netherlands